VEDTEKTER

I. FORMÅL

§ 1

Norsk Tonekunstnersamfund har til formål å arbeide for norske tonekunstneres virksomhet, å ivareta sine medlemmers kunstneriske, økonomiske, opphavsrettslige og sosiale interesser og rettigheter, og å fremme norsk musikkliv. Foreningens kontor skal være i Oslo.

II. MEDLEMSKAP

§ 2 Medlemmer

Som medlemmer av Norsk Tonekunstnersamfund kan opptas tonekunstnere, dvs. instrumentalsolister, sangsolister og dirigenter som har dokumentert kunstnerisk kvalitet innen klassisk musikk. Medlem må være norsk statsborger eller fast bosatt og ha sitt virke i Norge. Søknad om medlemskap behandles og avgjøres av styret. Nye medlemskap refereres i innkallingen til neste medlemsmøte. Blir en søknad om medlemskap avslått, kan avgjørelsen ankes inn for rådgivende utvalg. Ved uenighet i styret om avgjørelsen på en søknad om medlemskap, sendes søknaden til rådgivende utvalg for ny vurdering.

§ 3 Æresmedlemmer

Personer som har ytet en særlig innsats for norsk tonekunst kan velges til æresmedlemmer. Styret er behandlende og besluttende instans.

§ 4 Medlemmenes plikter

Medlemmene plikter til enhver tid å vise lojalitet overfor de retningslinjer av organisasjonsmessig art som fastsettes av årsmøtet og styret.

§ 5 Kontingent

Årsmøtet fastsetter kontingenten. Æresmedlem opptatt overensstemmende med reglene i § 3 er fritatt for kontingent.

§ 6 Stemmerett

Ethvert medlem har stemmerett i foreningens anliggender, dog således at æresmedlem ikke har stemmerett med mindre det gjelder æresmedlem som tidligere har vært valgt som medlem etter § 2. Stemmerett kan ikke utøves av medlem som har kontingentrestanse for 2 år, eller på det først ordinære årsmøtet etter at man er tatt opp som medlem. Stemmerett utøves ved personlig fremmøte og ikke ved overdragelse av stemmerett. Medlemmer som er forhindret fra å være til stede på et møte kan dog gi skriftlig votum i en bestemt sak som står på dagsorden.

§ 7 Suspensjon og eksklusjon

Medlemmer som har handlet i strid med foreningens lover, herunder særlig § 4, kan utelukkes for et bestemt tidsrom eller ekskluderes. Spørsmål om utelukkelse av et medlem avgjøres av styret etter innstilling fra rådgivende utvalg. Før avgjørelse treffes, skal medlemmet gis anledning til å uttale seg for styret og utvalget. Melding om avgjørelsen sendes medlemmet i rekommandert brev.
Avgjørelser om eksklusjon kan av vedkommende medlem eller eventuelt et mindretall i styret, legges frem på et årsmøte. Til dette årsmøtet skal det angjeldende medlem innkalles og ha rett til å uttale seg. Årsmøtet tar så ved skriftlig votering den endelige avgjørelse. Vedtak om suspensjon/eksklusjon krever 2/3 flertall blant de tilstedeværende stemmeberettigede.

§ 8 Utmelding/opphør av medlemskap

Utmelding skjer skriftlig til styret og er gyldig fra den dag den er mottatt.

III. ORGANENE/MYNDIGHET M.V.

§ 9 Organer

Foreningens organer er:
a) årsmøtet, som er foreningens høyeste instans, jfr. § 10 og § 11
b) styret, jfr. § 12
c) medlemsmøter, jfr. § 13

§ 10 Alminnelige regler for årsmøtet

Ordinært årsmøte holdes en gang årlig innen 15. juni. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når 10 stemmeberettigede medlemmer skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke emner som skal behandles. Innkalling til årsmøtet med angivelse av dagsorden skjer med minst 3 ukers varsel til samtlige medlemmer. Årsmøtet ledes av styrets leder, med mindre årsmøtet velger et annet stemmeberettiget medlem som møteleder. På årsmøtet har hvert medlem en stemme. Er ikke annet bestemt i disse vedtekter, avgjøres sakene med alminnelig flertall. Står stemmetallene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. Årsmøtet kan ikke treffe avgjørelse om andre emner enn de som er nevnt i innkallingen. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som er til stede. Er ikke minst 1/5 av foreningens samtlige stemmeberettigede medlemmer til stede, kan styret beslutte å innkalle til fornyet årsmøte. I motsatt fall kan ethvert dissenterende medlem i en sak forlange avholdt nytt årsmøte til behandling av vedkommende sak. Det nye årsmøtet innkalles med minst 3 ukers varsel og er beslutningsdyktig uansett fremmøte. Over årsmøtets forhandlinger føres protokoll, hvorav alle vedtak innføres. Protokollen undertegnes av styrets formann og to av årsmøtets dertil valgte medlemmer og sendes medlemmene.

§ 11 Årsmøte

På det ordinære årsmøtet:
1) behandles styrets beretning.
2) behandles foreningens årsregnskap for det foregående kalenderår.
3) fastsettes medlemskontingent etter § 3.
4) velges styrets 5 medlemmer, derunder leder og nestleder ved særskilt valg, samt 3 vararepresentanter til styret, i samsvar med bestemmelse i § 12. Hvis den som velges til leder har 2 års gjenværende funksjonstid som styremedlem, skal også valget som leder gjelde for 2 år.
5) velges en valgkomite på 3 medlemmer, hvorav ett medlem bør være et styremedlem som ikke er på valg. Valgkomiteen forbereder forslag til kandidater til valget ved neste årsmøte. Forslag kan sendes valgkomiteen av ethvert medlem. Komiteen innstiller etter fritt skjønn. Denne innstilling sendes ut sammen med innstillingen til årsmøtet. Styret innstiller kandidater til valgkomiteen.
6) velges rådgivende. Utvalget skal velges innen foreningen og velges for 2 år, dog således at henholdsvis 1 og 2 medlemmer vekselsvis velges hvert annet år.
7) fastsettes eventuell godtgjørelse til styrets medlemmer og eventuelt andre tillitsmenn.
8) velges revisor og fastsettes revisors godtgjørelse.
9) behandles og avgjøres eventuelt innkomne forslag fra styret eller noe medlem av Norsk Tonekunstnersamfund.
10) avgjøres andre saker som er nevnt i innkallingen.

Styrets beretning og regnskap sendes sammen med innkallingen til det ordinære årsmøtet. Skal et forslag om lovendring kunne behandles, må hovedinnholdet av forslaget være nevnt i innkallingen. Ønsker et medlem særlige forhold behandlet på det ordinære årsmøtet, må forslaget om dette være kommet inn til styret innen utgangen av april, dog minst en måned før årsmøtet holdes.

§12 Styret

Forvaltningen av foreningens anliggender hører under styret. Styret har å dra omsorg for foreningens best mulige drift og utvikling, og skal lede den i samsvar med de instrukser og bestemmelser som årsmøtet til enhver tid fastsetter. Styret treffer avgjørelse i alle spørsmål som ikke uttrykkelig er underlagt annen myndighet.
Styret kan inngå bindende avtaler om vederlag eller kompensasjon som tillater:
a) Bruk av medlemmers utgitte eller offentliggjorte verk eller prestasjoner, samt opptak av disse, i nærmere definerte medier, teknologier og måter, herunder bruk som tillates med hjemmel i lovbestemmelser som avgrenser enerettigheter og/eller ved avtalelisens.
b) Forvaltning av vederlag eller kompensasjon for bruk som angitt ovenfor.
c) Retten til å forvalte bruk og vederlag eller kompensasjon etter bestemmelsen her, kan styret overdra til annen rettighetshaverorganisasjon i Norge eller i utlandet, hvis oppgaver er av tilsvarende art.

Styret skal ha 5 medlemmer med 3 vararepresentanter. Dets funksjonstid er 2 år – dog således at henholdsvis 2 og 3 styremedlemmer og 1 og 2 varamedlemmer vekselsvis velges hvert annet år. Gjenvalg kan finne sted. Årsmøtet kan bestemme at 3 av styrets medlemmer skal utgjøre et styreutvalg og fastsette instruks for utvalget.

Styret holder møte etter innkalling av styrets leder – eller i dennes fravær av nestleder– så ofte det finnes nødvendig. Lederen eller i dennes sted nestleder, leder styrets møter. For at styret skal være beslutningsdyktig må det være minst 3 deltakere i styremøtet, deriblant leder eller nestleder. Beslutninger foretas med alminnelig flertall, i det møtelederens stemme er avgjørende i tilfelle av stemmelikhet. Er bare 3 styremedlemmer til stede, kreves minst 2 stemmer, hvorav den ene er møtelederen, for gyldig vedtak. Vararepresentanter innkalles til styremøter, men har bare stemmerett når vararepresentanten trer inn for et fraværende styremedlem. Ved meddelt forfall, skal vararepresentant innkalles hvis praktisk mulig.
Over styrets forhandlinger føres protokoll, hvor alle vedtak innføres. Protokollen skal underskrives av de møtende styremedlemmer, og skal sammen med regnskapene gjennomgås av revisor. Både styremedlemmer og vararepresentanter får tilsendt referat fra styremøtene.
Årsmøtet kan bestemme at en sekretær skal lede foreningens kontor og være foreningens forretningsfører. Sekretæren ansettes i tilfelle av styret. En sekretær kan også samtidig være styremedlem. Styret kan utarbeide instruks for sekretæren.

§ 13 Medlemsmøte

Medlemsmøte bør holdes en gang i året og ellers når styret finner det nødvendig. På medlemsmøte behandles emner som styret eller noe medlem måtte ønske forelagt for møtet og som ikke henhører under årsmøtet. Innkalling utferdiges av styret med brev til hvert medlem med minst 3 ukers varsel og med angivelse av dagsorden.

§ 14 Rett til å forplikte foreningen/anvisningsmyndighet

Foreningen forpliktes ved underskrift av styrets leder i forening med nestleder eller ved en av disse i forening med et annet styremedlem. Styret kan meddele prokura. Alle utbetalinger skal være anvist av lederen, eller i lederens fravær av nestlederen.

IV. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

§ 15 Lovendringer

Lovendringer kan bare skje på årsmøtet med 2/3 flertall av de stemmeberettigede tilstedeværende medlemmer.

§ 16 Oppløsning

Oppløsning av Norsk Tonekunstnersamfund kan bare skje med tilslutning av minst 2/3 av de innkomne svar etter en skriftlig uravstemning. De fonds og midler som foreningen måtte ha, skal da i sin helhet gå over til et «Norske Tonekunstneres fond».

§ 17 Ikrafttredelse

Disse vedtekter trer i kraft 9. juni 2016. Fra samme dag opphører lov av 13. januar 1912 med senere endringer 28. september 1946, 21. mai 1954, 4. desember 1973, 5. juni 1984, 12. juni 1990, 9. juni 2010, 6. juni 2011, 9. juni 2015 og 9. juni 2016.